Beata Kurkul paroda "Kovojanti Ukraina"

(English version - scroll below)

(Дивіться українською мовою нижче)
 

Balandžio 17 - gegužės 7 d. kviečiame visus į Beatos Kurkul parodą "Kovojanti Ukraina". 23 menininkės darbai bus eksponuojami PPC OZAS rotunde (centrinėje aikštėje, esančioje prekybos centro viduje). Parodą galima aplankyti nemokamai prekybos centro OZAS darbo metu (10:00 - 21:00 val.).
 

Apie parodą

Tolimoje ateityje apie tuos laikus, ko gero, kurs legendas. Apie žmones ir jų jausmus, apie kovas ir nelengvus pasirinkimus, apie meilę žemei, miestui, šaliai, kalbai, kultūrai, apie įvykius, dėl kurių mūšių laukuose atsirado įvairių tikėjimų, požiūrių bei profesijų žmonės. Bet kol kas Ukraina toliau kovoja už savo teisę būti laisva valstybe, kalbėti savo kalba, puoselėti savo kultūrą ir gyventi taikiai.

Parodoje „Kovojanti Ukraina“ bus pristatyti darbai, sukurti nuo 2014 metų, kai prasidėjo pirmasis šio baisaus karo etapas, iki dabar. Vieni – ukrainiečių mitologijos, kuri nuo 2022 m. vasario 24 d. įgavo naują skambėjimą, motyvais, kiti – realių karių portretai, dar kiti vaizduoja įvykius. Visus šiuos darbus vienija nesunaikinamas ukrainiečių noras gyventi ir pasiruošimas kovoti už tai iki galo.

 

Apie autorę - Beatą Kurkul

Parodos darbų autorė - Beata Kurkul - Lietuvos pilietė, nuo 2008 metų gyvenanti ir dirbanti Kijeve, Ukrainoje. Jos pagrindinis darbas - 2D dailininkė ir kūrybos direktorė vienoje Ukrainos kompiuterinių žaidimų kūrimo studijoje. Nuo 2014 metų, kai prasidėjo hibridinis karas su Rusija, Beatos vyras užsiėmė savanorystės veikla. Beata padėdavo jam, ir pradėjo piešti iš pradžių Ukrainos pasieniečius, o paskui ir kitų karinių struktūrų atstovus. Kartu su Ukrainos Pasienio Tarnyba buvo organizuota daugybė parodų įvairiuose daliniuose visoje Ukrainoje, taipogi Mariupolyje (2016 m.). Keli kartus Beata lankėsi karo zonoje.

Rusijai užpuolus Ukrainą 2022 metais, pasiliko Kijeve, ir toliau tęsia savo darbą, piešdama Ukrainos karius (žuvusius taip pat). 
Pagrindiniai darbo įrankiai: grafinis Wacom planšetas, Photoshop programa, iPad su Procreate programa, taip pat tradicinės priemonės (pieštukai, markeriai ir kt.). Paskutiniu metu Beata pradėjo naudoti savo kūryboje dirbtinį intelektą – neuroninį tinklą MidJourney. 
Darbų tematika įvairi, nuo portretų iki didelių kompozicijų. Vienas pagrindinių elementų, kurių dėka gerbėjai atpažįsta jos darbus – debesys bei šviesa, kurie suteikia darbams karo tema lengvumo bei fantastiškumo.

Parodos mecenatai: PPC OZAS, šeimos pramogų parkas ADVENTICA.

Parodą palaiko: IDDO, Print in Time.

Dėl darbų įsigijimo galite susisiekti su parodos kuratoriumi Justu Gavėnu (+370 685 37666; [email protected]). Visos parodos metu surinktos lėšos bus skirtos paramos Ukrainai fondams.

_______________________________
 

From 17th of April to 7th of May, 2023 we invite you to Beata Kurkul's exhibition "Fighting Ukraine". 23 of the artist's works will be exhibited in the the central square inside the shopping centre OZAS. The exhibition is free of charge during the opening hours of OZAS shopping centre (10:00 - 21:00).

 

About the exhibition

In the far future, legends will be told about those times. About people and their feelings, battles and hard choices. About love to their land and towns, their country, language and culture. About events that resulted in appearance of people of different faiths, attitudes and professions on the battlefield. Meanwhile, Ukraine is still fighting for freedom, for the people to be free and their own language, for the right to cherish their culture and live in peace.

The exhibition "Fighting Ukraine" will feature works created from 2014, when the first stage of this brutal war began, to the present. Some of the artworks are based on Ukrainian mythology, which sounds anew since 24 February 2022. Others are portraits of real soldiers and some depict events. All these pieces are united by the indestructible desire of Ukrainians to live and their determination to fight for it to the end.

 

About the author - Beata Kurkul

The author is Beata Kurkul, a Lithuanian citizen, living and working in Kiev, Ukraine, since 2008. Currently, she works as a 2D artist and creative director at a Ukrainian computer game development studio. Since 2014, when the hybrid war with Russia started, Beata's husband has been volunteering. Beata assisted him and started drawing Ukrainian border guards first and then other officers and soldiers from different military structures. Together with the Ukrainian Border Guard Service, a number of exhibitions have been arranged at various units across Ukraine, including Mariupol (2016). Beata has visited the war zone for several times.

After Russia attacked Ukraine in 2022, Beata stayed in Kiev and continues her work, painting Ukrainian soldiers (those who were killed as well). The main tools are a Wacom graphic tablet, Photoshop, iPad with Procreate, and traditional pencils, markers, etc. Recently, Beata has started using artificial intelligence – the neural network MidJourney. Her works vary from portraits to large compositions, and one of the main elements that make her works identifiable to her fans are the clouds and light – they make war-themed works look airy and fantastic.

Exhibition patrons: PPC OZAS, ADVENTICA family entertainment park.

The exhibition is supported by: IDDO, Print in Time.

For purchases, please contact the exhibition curator Justas Gavėnas (+370 685 37666; [email protected]). All funds raised during the exhibition will be donated to the Ukraine support funds.

_______________________________

17 квітня по 7 травня 2023 року запрошуємо на виставку Беати Куркуль "Україна, що бореться". 23 роботи художниці будуть виставлені на центральній площі всередині торгового центру OZAS). Виставка безкоштовна у години роботи ТРЦ OZAS (10:00 - 21:00).

 

Про виставку

У далекому майбутньому про ті часи, напевно, будуть складати легенди. Про людей та їхні почуття, про боротьбу і складний вибір, про любов до землі, міста, країни, мови, культури, яка призвела до того, що на полях битв зійшлися люди різних віросповідань, поглядів і професій. Але сьогодні Україна продовжує боротися за своє право бути вільною країною, розмовляти рідною мовою, плекати свою культуру і жити в мирі.

На виставці "Україна, що бореться" будуть представлені роботи, створені з 2014 року, коли розпочалася перша фаза цієї страшної війни, і до сьогодні. Деякі з них засновані на українській міфології, яка набула нового звучання з 24 лютого 2022 року, деякі є портретами реальних воїнів, деякі - репрезентаціями подій. Об'єднує всі ці роботи незламне бажання українців жити і готовність боротися за це до кінця.

 

Про авторку - Беату Куркуль

Авторка виставки - Беата Куркуль, громадянка Литви, яка з 2008 року живе і працює в Києві, Україна. Її основна робота - 2D-художниця та арт-директорка в українській студії розробки комп'ютерних ігор. З 2014 року, коли почалася гібридна війна з Росією, чоловік Беати був волонтером. Беата допомагала і почала малювати спочатку українських прикордонників, а потім і інші військові структури. Спільно з Державною прикордонною службою України було організовано численні виставки в різних підрозділах по всій Україні, в тому числі в Маріуполі (2016). Беата кілька разів відвідувала зону бойових дій.
 
Після нападу Росії на Україну в 2022 році Беата залишилася в Києві і продовжує свою роботу, малюючи українських солдатів (у тому числі загиблих). 
Основними інструментами є графічний планшет Wacom, Photoshop, iPad з Procreate, а також традиційні інструменти, такі як олівці, фломастери тощо. Нещодавно Беата почала використовувати у своїй роботі штучний інтелект - нейронну мережу MidJourney. Тематика її робіт варіюється від портретів до великих композицій. Одними з головних елементів, які роблять її роботи впізнаваними для шанувальників, є хмари та світло, які надають роботам на військову тематику легкості та фантастичності.

Меценати виставки: OZAS, сімейний розважальний центр ADVENTICA.

Виставка відбувається за підтримки: IDDO, Print in Time.

З питань придбання робіт звертайтеся до куратора виставки Юстаса Гавенаса (+370 685 37666; [email protected]). Всі кошти, зібрані під час виставки, будуть передані благодійним організаціям, що підтримують Україну.

____________________________

 

DARBŲ APRAŠYMAS

(1) ARMIJA (2014, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(2) VISKAS BUS GERAI (2014, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(3) TĖČIO DUKRELĖ(2014, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(4) MEDIKAI(2015, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(5) PALADINAS(2016, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(6) ARĖJAUS KARDAS(2016, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(7) DANGUS ŽVALGYBININKAMS(2015, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(8) KARIAI(2018, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(9) POTVYNIS(2018, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(10) JĖGA IR GARBĖ(2019, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(11) DOZOR - 3(2021, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(12) DOZOR - 5(2021, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(13) GREITOSIOS(2021, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(14) NE ŠĮ KARTĄ, BRANGUSIS(2022, kompiuterinė grafika, Procreate)

(15) KIJEVSCHINOS ŠMĖKLOS(2022, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(16) GANDRAI ATSKRIDO(2022, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(17) V FOR VICTORY(2022, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(18) SARTANA – STAL(2022, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(19) ARTIMOS IR BRANGIOS JŪROS ATSPINDŽIAI(2022, kompiuterinė grafika, MidJourney (dirbtinis intelektas) Adobe Photoshop)

(20) AZOVSTAL: PASIENIEČIAI(2022, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(21) MOTANKA II(2022, kompiuterinė grafika, MidJourney (dirbtinis intelektas) Adobe Photoshop)

(22) MOTANKA I(2022, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

(23) UKRAINOS LAUKAI IV(2022, kompiuterinė grafika, MidJourney (dirbtinis intelektas) Adobe Photoshop)

_____________________________

 

(1) ARMIJA (2014, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Armija

LT: Vienas pirmųjų darbų, sukurtas dar 2014 metais, kai Ukrainoje prasidėjo hibridinis karas su Rusija ir ukrainiečių kariuomenė - nedidelė, visko stokojanti ir nelabai mokanti kariauti - kartu su savanoriais bandė sustabdyti prorusiškų separatistinių padalinių judėjimą. Trūko visko: nuo šiuolaikinių uniformų ir šarvuotų liemenių iki taktinių vaistinėlių bei modernių ginklų. O pati kariuomenė kartais atrodė kaip piratų daliniai dėl kamufliažinės aprangos įvairovės. Po 8 metų, deja, tas darbas vėl tapo populiariu ir aktualiu. Bet autorė supranta, kad jau reikalingas naujas darbo variantas, kadangi Ukrainos kariuomenė smarkiai pasikeitė. Pasikeitė uniforma, ginklai, šarvai. Nesikeitė tik patys kariai - kazokai, pasiruošę iki galo kovoti už savo Ukrainą, ir vėliavą.

EN: The Army. 2014, Computer graphics, Adobe Photoshop. One of the first works, created back in 2014, when Ukraine was in the midst of a hybrid war with Russia. Then, the Ukrainian Armed Forces – a small army, lacking in everything and with little knowledge of how to fight a war – was trying, together with volunteers, to stop the march of the pro-Russian separatists. They lacked everything from modern uniforms and armoured vests to tactical first aid kits and up-to-date weapons. At times, the Army itself looked like a pirate squad due to that variety of camouflage clothing. Sadly, 8 years on, the work has again become popular and relevant. The author, however, realises that a new version of it is now needed, as the Ukrainian Army has changed a great deal: their uniforms, weapons and armour have changed. Except for one thing – the soldiers. They remained the Cossacks, determined to fight to the end for their Ukraine and the flag.

UA: Армія. 2014, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. Одна з перших робіт, намальована ще у 2014 році, коли в Україні почалася гібридна війна з Росією та українська армія - невелика, яка потребувала всього і не дуже вміла воювати - разом із добровольцями пробувала зупинити рух проросійських сепаратистських підрозділів. Не вистачало всього: від сучасної форми та бронежилетів до тактичних аптечок та сучасного озброєння. А сама армія іноді виглядала як команда піратів через те, що усі носили різні камуфляжі. Через 8 років цей малюнок, на жаль, знову став актуальним та популярним. Але авторка розуміє, що цю роботу треба оновити, адже армія України дуже змінилася. Змінилися форма, зброя, броня. Не змінились самі воїни - козаки, які готові до кінця боротися за свою Україну і свій прапор.

ru: Армія. 2014, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. Одна из первых работ, нарисованная еще в 2014 году, когда в Украине началась гибридная война с Россией и украинская армия - небольшая, нуждающаяся во всем и не очень умеющая воевать - вместе с добровольцами пробовала остановить движение пророссийских сепаратистских подразделений. Не хватало всего: от современной формы и бронежилетов до тактических аптечек и современного вооружения. А сама армия иногда выглядела как команда пиратов из-за того, что все носили разные камуфляжи. Спустя 8 лет этот рисунок, к сожалению, снова стал актуальным и популярным. Но автор понимает, что эту работу надо обновить, так как армия Украины сильно изменилась. Изменились форма, оружие, броня. Прежними остались только сами воины - козаки, готовые до конца бороться за свою Украину и свой флаг.

<< į sąrašą / up >>

 

(2) VISKAS BUS GERAI (2014, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Viskas bus gerai

LT: 2014 metais Kijeve tvyrojo baimė, nežinia, prislėgtos nuotaikos. Kai kas tikrai žinojo, kai kas nujautė, kad karas su Rusija, iš tikrųjų, prasidėjo. Ir tai slėgė, kadangi Ukrainą su Rusija siejo daug įvairių ryšių. “Viena tauta”, - taip skambėjo pats populiariausias ir, turbūt, seniausias naratyvas. Be to, tuomet dar buvo stiprus mitas apie stiprią ir nenugalimą Rusijos kariuomenę. Pati mintis kariauti su tokia jėga gąsdino. Bet galva bijojo, o rankos darė. Bandžiau šiuo darbu morališkai paremti draugus ir pažįstamus ukrainiečius, įžiebti jiems truputį vilties, kad viskas bus gerai. Nors, tiesa sakant, pas mane pačią ta viltis buvo silpnoka.

EN: Everything Will Be OK. 2014, Computer graphics, Adobe Photoshop. In 2014, Kiev was gripped by fear, uncertainty and low spirits. Some knew for sure, some anticipated that the war with Russia had started. It was certainly overwhelming as Ukraine and Russia were related in many ways. “One nation” was the most widespread and probably the longest-standing narrative from the past. Moreover, the myth of a strong and unconquerable Russian army was still alive then. The very idea of being at war with such a superpower was terrifying. Heart missed a beat, still hands were busy with deeds. I tried to share a moral support with my friends and Ukrainians I knew, to sparkle some hope that everything will be OK. Though, to be completely honest, I myself was losing hope.

UA: Все буде добре. 2014, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. У 2014 році у Києві лунали страх, невідомість, пригніченість. Хтось точно знав, хтось відчував, що насправді розпочалася війна з Росією. І це пригнічувало, бо Україну з Росією пов'язувало багато. "Один народ", - так звучав найпопулярніший і, мабуть, найстаріший наратив. Крім того, тоді ще був сильним міф про могутню і непереможну російську армію. Лякала сама думка про війну з такою силою. Але голова боялася, а руки робили. Цією роботою я намагалася морально підтримати друзів та знайомих українців, вдихнути в них надію, що все буде гаразд. Хоча в самої, чесно кажучи, надія була слабкою.

ru: Все будет хорошо. 2014, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. В 2014 году в Киеве витали страх, неизвестность, подавленность. Кто-то точно знал, кто-то чувствовал, что на самом деле началась война с Россией. И это угнетало, потому что Украину с Россией связывало многое. “Один народ”, - так звучал самый популярный и, наверно, самый старый нарратив. Кроме того, тогда еще был силен миф о могучей и непобедимой русской армии. Пугала сама мысль о войне с такой силой. Но голова боялась, а руки делали. Этой работой я пыталась морально поддержать друзей и знакомых украинцев, вдохнуть в них надежду, что все будет хорошо. Хотя у самой, честно говоря, надежда была слабой.

<< į sąrašą / up >>

 

(3) TĖČIO DUKRELĖ, (2014, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Tėčio dukrelė

LT: Su Eugenijumi susipažinome 2014 metų rudenį karo ligoninėje. Eugenijus, pasienietis iš Charkivo rinktinės, pastiprinimo grupės sudėtyje tarnavo kartu su mūsų globotiniais, pasieniečiais iš Krasnaya Talivka užkardos (Luhansko sritis) pasienyje su Rusija. Krasnaya Talivka kelis kartus buvo apšaudyta, 2014 metų rugpjūtį prie pat miestelio įvyko susirėmimas su rusų diversine grupe. Tuomet žuvo keturi  pasieniečiai. Rudenį Eugenijus buvo sužeistas, kai tarnybinis šuo kliudė atatampą (“rastiažką”). Šuo, beje, liko gyvas ir atsidūrė Kijeve. Pasiūliau nupiešti jo portretą, kad praskaidrinčiau jam nuotaiką. Pasienietis pagalvojo ir paprašė nupiešti jį kartu su dukryte. Darbas tapo itin populiarus tarp pasieniečių. Jis buvo ir yra telefonuose, plakatuose, kabėjo lauko reklamos stenduose įvairiuose Ukrainos miestuose, taip pat Mariupolyje ir net už 300 metrų nuo separatistų pozicijų (žinomas tarp ukrainiečių kariškių bei savanorių “Stalingrado” postas). Eugenijus šiuo metu tarnauja Charkivo srityje.

EN: Father‘s Daughter. 2014, Computer graphics, Adobe Photoshop. Evgenij and I, we met at a military hospital, in the autumn of 2014. Evgenij, a border guard from the Kharkiv Division, served in the reinforcements group together with our wards, border guards from the Krasnaya Talivka roadblock (Luhansk region) on the border with Russia. Krasnaya Talivka was under fire repeatedly, and in August 2014 a clash with a Russian subversive group occurred near the town. Four border guards were then killed. Evgenij got injured in autumn when his service dog hit a trip wire. The dog survived and ended up in Kiev. I suggested painting the soldier’s portrait to lighten him up. The border guard considered it for a while and asked for a painting with his baby daughter and him in it. The work became very popular among the border guards. You could see it on phones, posters, outdoor billboards in various Ukrainian cities, including Mariupol and even 300 metres away from separatist positions (the famous "Stalingrad" checkpoint well known among Ukrainian troops and volunteers). At the moment, Evgenij is serving in the Kharkiv region.

UA: Все буде добре. 2014, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. Із Женею познайомилися у 2014 у військовому шпиталі. Женя, прикордонник із Харківського загону, у складі групи посилення служив разом із нашими підопічними, прикордонниками з відділу “Красна Талівка” (Луганська область) на кордоні з Росією. Красну Талівку кілька разів обстріляли, у серпні 2014 року поряд із селом стався бій із російською диверсійною групою. Тоді загинуло 4 прикордонники. Восени Женя був поранений, коли службова собака зачепила розтяжку (собака, до речі, залишилася живою), і опинився в Києві. Щоб підняти прикордоннику настрій, запропонувала намалювати його портрет. Він подумав і попросив намалювати його разом із донькою. Малюнок став дуже популярним серед прикордонників. Він був у телефонах, на плакатах, бігбордах у різних містах України, у тому числі у Маріуполі та навіть за 300 метрів від позицій сепаратистів (відомий серед українських військових та волонтерів блокпост “Сталінград”). Наразі Женя несе службу у Харківській області.

ru: Папина доця. 2014, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. С Женей познакомились в 2014 в военном госпитале. Женя, пограничник из Харьковского отряда, в составе группы усиления служил вместе с нашими подопечными, пограничниками из отдела “Красная Таловка” (Луганская область) на границе с Россией. Красную Таловку несколько раз обстреляли, в августе 2014 года рядом с селом произошел бой с русской диверсионной группой. Тогда погибло 4 пограничника. Осенью Женя был ранен, когда служебная собака зацепила растяжку (собака, кстати, осталась живой), и очутился в Киеве. Чтобы поднять пограничнику настроение, я предложила нарисовать его портрет. Он подумал и попросил нарисовать его вместе с дочкой. Рисунок стал очень популярным среди пограничников. Он был в телефонах, на плакатах, бигбордах в разных городах Украины, в том числе в Мариуполе и даже в 300 метрах от позиций сепаратистов (известный среди украинских военных и волонтеров блокпост “Сталинград”). В настоящее время Женя несет службу в Харьковской области.

<< į sąrašą / up >>

 

(4) MEDIKAI, (2015, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Medikai

LT: Iš pradžių tai buvo taktinės medicinos apmokymo grupės Facebook socialiniame tinkle viršelis. O idėja kilo amerikiečių karo dailės peržiūros metu. Vėliau darbas pradėjo savo gyvenimą ir keliones. Be parodų jis buvo karo medikų telefonuose, plakatuose, savanorių atvirutėse ir net laikrodžiuose (vienos nedidelės suvenyrinės atributikos gamybos firmos savininkas paprašė leidimo padaryti sienos laikrodžius su kai kuriais mano darbais - susitarėme, kad dalį gautų lėšų jis perduos Pravyj Sektor kariams. Kelerius metus tas susitarimas buvo vykdomas, kol 2022 metais kovo mėnesį vyras išėjo kariauti). 2022 - iais darbas vėl tapo populiariu ir aktualiu.Paskutinį kartą šį savo darbą mačiau ant specialaus transporto, gabenančio žuvusius karius namo.

EN: Medical team. 2015, Computer graphics, Adobe Photoshop. Originally, it was the cover of the Tactical Medical Training group on Facebook. And the idea came from a review of American war art. The work took on a life of its own and started travelling. Other than exhibitions, it was placed on the phones of military medics, on posters, on volunteer postcards and even on clocks. The owner of a small company that produces souvenirs asked for permission to make a wall clock featuring some of my works, and we agreed that he would donate part of the income to the soldiers of Pravyj Sektor. For several years that agreement was carried out, until that man went to war in March, 2022. That year, the work became famous and relevant again. Last time I saw my artwork on a dedicated transport carrying fallen soldiers home.

UA: Татова доця. 2015, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. Спочатку це була обкладинка групи з навчання тактичної медицини у Фейсбуці. Ідея виникла під час перегляду американського військового живопису. Потім робота розпочала своє власне життя та подорож. Окрім виставок, вона була у телефонах військових медиків, на плакатах, волонтерських листівках і навіть на годинниках (власник невеликої фірми з виготовлення сувенірної атрибутики попросив дозволу використати деякі мої роботи – домовилися, що частину зароблених коштів він передаватиме бійцям із Правого Сектору). Договір діяв кілька років, поки 2022 р. цей хлопець не пішов воювати). У 2022 ця робота знову стала популярною та актуальною. Востаннє я її бачила на спецтранспорті, який доставляє загиблих бійців додому.

ru: Медики. 2015, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. Сперва это была обложка группы по обучению тактической медицине в Фейсбуке. Идея возникла во время просмотра американской военной живописи. Потом работа начала свою собственную жизнь и путешествие. Кроме выставок, она была в телефонах военных медиков, на плакатах, волонтерских открытках и даже на часах (владелец небольшой фирмы по изготовлению сувенирной атрибутики попросил разрешения использовать некоторые мои работы - договорились, что часть заработанных средств он будет передавать бойцам из Правого Сектора. Договор действовал несколько лет, пока в 2022 г. этот парень не ушел воевать). В 2022 эта работа снова стала популярной и актуальной. Последний раз я ее видела на спецтранспорте, который доставлял погибших бойцов домой.

<< į sąrašą / up >>

 

(5) PALADINAS, (2016, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Paladinas

LT: Pasienietis Volodia Patola – stebuklingas ir nepakartojamas, talentas, aštrus protas, patriotiškumas be išlygų ir neapdairumas viename flakone. Kai jis man atsiuntė elektroninę savo eilėraščių knygos versiją, ilgai negalvojau apie viršelį. Paladinas yra ne tik pasieniečių poezijos personifikacija, tai jis pats ir kariai, apie kuriuos jis rašė. V. Patolos eilėraščių knygą „Paribiai“ leidykla „Smoloskip“ išleido 2016 m. Šiuo metu majoras Volodymyras Patola tarnauja Ukrainos ginkluotuose pajėgose rytiniame fronte.

EN: Paladin. 2016, Computer graphics, Adobe Photoshop. Volodia Patola, a border guard, is a miraculous and unique combination of talent, sharp mind, unreserved patriotism and recklessness in one. When he sent the artist an electronic version of his poetry book, she did not spend long thinking about the cover. Paladin is not only a personification of frontier poetry, but also he and the soldiers he wrote about. Patola's book of poems "Margins" was published by Smoloskip in 2016. Today Major Volodymyr Patola is serving in the Ukrainian Armed Forces on the Eastern Front.

UA: Паладин. 2016, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. Прикордонник Володя Патола – це диво та унікум, талант, найгостріший розум, патріотизм без застережень та безбаштовність в одному флаконі. Тому, коли він надіслав електронний варіант своєї книги віршів, я недовго думала над обкладинкою. Паладін - це не лише уособлення поезії прикордонника, це він сам і такі, як він, воїни, про які він писав. Книга віршів В. Патоли "Грані" була випущена видавництвом "Смолоскип" у 2016 році. Наразі майор Володимир Патола служить у ЗСУ на східному фронті.

ru: Паладин. 2016, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. Пограничник Володя Патола - это чудо и уникум, талант, острейший ум, патриотизм без оговорок и безбашенность в одном флаконе. Поэтому когда он прислал электронный вариант своей книги стихов, я недолго думала над обложкой. Паладин - это не только олицетворение поэзии пограничника, это он сам и такие, как он, воины, о которых он писал. Книга стихотворений В. Патолы "Грани" была выпущена издательством "Смолоскип" в 2016 году. В настоящее время майор Владимир Патола служит в вооруженных силах Украины на восточном фронте.

<< į sąrašą / up >>

 

(6) ARĖJAUS KARDAS, (2016, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Arėjaus kardas

LT: Amputacija nėra nuosprendis. Amputacija nėra priežastis padėti ginklą, jei jį laikei visą sąmoningą gyvenimą. Tai yra priežastis tapti dar stipresniam. Kai kurie kariai sugrįžo į kariuomenės gretas kartu su savo protezais dar prieš prasidedant Didžiajam Karui (taip ukrainiečiai kartais vadina 2022 m. vasario 24 d. prasidėjusį karą su Rusiją). Kai kurie atėjo vėliau. Kai kurie jau žuvo. Pavadinimą aš pasiskolinau iš ukrainiečių grupės “Tin Soncia” (Saulės šešėlis) dainos “Arėjo kardas”. Beje, kardo dizainas nėra išgalvotas. Jis yra nupieštas nuo rasto Dniepro upėje prie Horticos salos Karolingų tipo kardo, kuris, archeologų nuomone, priklausė kunigaikščiui Sviatoslavui Drąsiajam.

EN: The Sword of Ares. 2016, Computer graphics, Adobe Photoshop. Amputation is not a sentence. Amputation is not a reason to put down a gun if you have been holding it in your hands all your conscious life. It is a reason to become even stronger. Some soldiers returned to the military with their artificial limbs even before the Great War (as Ukrainians sometimes refer to the war with Russia, which started on 24 February 2022). Some joined later. Some were killed already. The artist borrowed the title from the song "The Sword of Ares" by the Ukrainian music group „Tin Soncia“ (The Shadow of the Sun). Actually, the design of the sword is not fictional. It is drawn from a Carolingian sword found in the Dnieper River, near Khortytsia Island. Archaeologists believe it belonged to Prince Sviatoslav the Brave.

UA: Меч Арея. 2016, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. Ампутація – це вирок. Ампутація - це не привід відкласти зброю, якщо ти все життя її тримав. Це привід стати ще сильнішим. Деякі воїни повернулися до армії разом зі своїми протезами ще до початку Великої Війни (так українці іноді називають повномасштабну війну з Росією, що розпочалася 24 лютого 2022 року). Хтось прийшов згодом. Хтось уже загинув. Назву я позичила у пісні українського гурту “Тінь Сонця” – “Меч Арея”. Дизайн меча, до речі, не вигаданий. Він намальований за образом та подобою знайденого у Дніпрі біля острова Хортиця меча каролінгського типу, який, на думку археологів, належав князю Святославу Хороброму. 

«Чаркес – чарівний меч Арея –
   Тримали Тур і Святослав.
   Не раз Аратту і Борею,
   І Русь він щиро захищав.
   Тримав Гатило – Богом даний,
   Тримали витязі-князі,
   Тримали лицарі-гетьмани,
   А зараз він в твоїй руці». (с) Тінь Сонця

ru: Меч Ареса. 2016, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. Ампутация – это не приговор. Ампутация – это не повод отложить оружие, если ты всю жизнь его держал. Это повод стать еще сильнее. Некоторые воины вернулись в армию вместе со своими протезами еще до начала Великой Войны (так украинцы иногда называют начавшуюся 24 февраля 2022 года полномасштабную войну с Россией). Кто-то пришел позже. Кто-то уже погиб. Название я одолжила у песни украинской группы “Тень Солнца” - “Меч Ареса”. Дизайн меча, кстати, не выдуман. Он нарисован по образу и подобию найденного в Днепре возле острова Хортица меча каролингского типа, который, по мнению археологов, принадлежал князю Святославу Храброму.

«Чаркес – чарівний меч Арея –
   Тримали Тур і Святослав.
   Не раз Аратту і Борею,
   І Русь він щиро захищав.
   Тримав Гатило – Богом даний,
   Тримали витязі-князі,
   Тримали лицарі-гетьмани,
   А зараз він в твоїй руці». (с) Тінь Сонця

<< į sąrašą / up >>

 

(7) DANGUS ŽVALGYBININKAMS, (2015, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - dangaus žvalgybininkas

LT: Dviems vaikinams nebuvo net 25 metų. Bet mes kalbame kaip lygus su lygiu – jie galvojo ir kalbėjo ne kaip jaunuoliai, o kaip suaugę vyrai. Vieno vaikino brolis į “Donbaso” batalioną išvyko 2014 m. Pats vaikinas netrukus įstojo į kariuomenę. „Man patinka dangus jūsų paveiksluose“, – sako vienas iš jų. Ir aš noriu nupiešti ir padovanoti ypatingą dangų šiam vyrukui ir jo broliams.

EN: The Sky for Intelligence Officers. 2015, Computer graphics, Adobe Photoshop. Two of the boys were under 25. We are talking as equals – they weren't thinking and talking like boys, they sounded like grown-ups. One young man's brother joined the Donbass battalion in 2014. The young man himself soon enlisted in the army. “I like the sky in your works”, admitted one of them. And I wish to create a unique sky and give it to that young man and his brothers. 

UA: Небо розвідникам. 2015, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. Їх було двоє. Хлопці – немає і 25. Але говоримо ми на рівних – вони думають і говорять не як хлопчаки, а як чоловіки. Брат одного у 2014 році пішов у батальйон "Донбас". Він сам невдовзі теж пішов до армії. "Мені подобається небо у ваших роботах", - каже один з них. І я хочу намалювати та подарувати небо саме для цього хлопця та його побратимів.

ru: Небо разведчикам. 2015, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. Их было двое. Мальчишки - нет и 25. Но говорим мы на равных - они думают и говорят не как мальчишки, но как мужчины. Брат одного в 2014 ушел в батальон "Донбасс". Он сам вскоре тоже ушел в армию. "Мне нравится небо в ваших работах", - говорит мне один из них. И я хочу нарисовать и подарить небо именно для этого парня и его побратимов.

<< į sąrašą / up >>

 

(8) KARIAI, (2018, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - kariai

LT: Tai buvo pažįstamo karininko užsakymas - norėjo padaryti dovaną vienam savo vadų. O pagrindu tapo nuotrauka iš 2014 m. Slaviansko miesto išvadavimo, kai Ukrainos valstybinės apsaugos specialiosios paskirties padalinys pakėlė mieste Ukrainos vėliavą (minėtas vadas buvo jų tarpe). Užsakymą leido paviešinti ir, mūsų nuostabai, tas darbas tapo gan populiariu, taip pat ir dabar. Kariai, laikas nuo laiko, atsiunčia įvairių motyvacinių plakatų nuotraukas iš įvairių karo zonos vietų, o mano gera draugė iš 128 - osios brigados jau kelerius metus nenuima to paveiksliuko nuo savo Facebook profilio viršelio. Kame paslaptis? Ko gero, tame, kad pavaizduota scena atspindi daugelio ukrainiečių karių svajonę sugrįžti į gimtąsias žemes ir pakelti vėl Ukrainos vėliava.

EN: The Soldiers. 2018, Computer graphics, Adobe Photoshop. This work was ordered by an officer I knew – he wanted to make a present for one of his leaders. It was based on a photo from the liberation of Slavyansk in 2014, when a special task force of the State Protection of Ukraine flew the Ukrainian flag in the city (this leader was one of them). The permission was given to publish the work and, surprisingly, it became quite popular, as it is  even now. From time to time, soldiers send us pictures of various motivational posters from different parts of the warzone, and a good friend of mine from the 128th brigade has been keeping that picture on the cover of her Facebook profile for a few years. Where is the secret? Maybe, the scene depicted here reflects a dream of many Ukrainian soldiers – the dream to return to their homeland and raise the Ukrainian flag again.

UA: Воїни. 2018, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. Це було замовлення-прохання знайомого офіцера – хотів зробити подарунок одному зі своїх командирів. Основою стала фотографія з 2014 року, визволення Слов'янська, коли спецпідрозділ УДО (Українська державна охорона) підняв у місті український прапор. Замовлення дозволили опублікувати у фейсбуці і, на наш подив, робота стала досить популярною, у тому числі й зараз. Воїни час від часу надсилають фотографії різних мотиваційних плакатів із різних місць фронту, а моя хороша подруга зі 128-ї бригади вже кілька років не знімає цієї картинки з обкладинки свого фейсбуку. У чому ж загадка? Напевно, тому що намальована сцена відображає мрію багатьох українських військових повернутись у рідні місця та знову підняти там прапор України.

ru: Воины. 2018, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. Это был заказ-просьба знакомого офицера - хотел сделать подарок одному из своих командиров. Основой стала фотография из 2014 года, освобождение Славянска, когда спецподразделение УГО (Украинская государственная охрана) подняло в городе украинский флаг. Заказ разрешили опубликовать в фейсбуке и, к нашему удивлению, работа стала достаточно популярной, в том числе и сейчас. Воины время от времени присылают фотографии различных мотивационных плакатов из разных мест фронта, а моя хорошая подруга из 128-й бригады уже несколько лет не снимает эту картинку с обложки своего фейсбука. В чем же загадка? Наверно, потому что нарисованная сцена отражает мечту многих украинских военных вернуться в родные места и снова поднять там флаг Украины.

<< į sąrašą / up >>

 

(9) POTVYNIS, (2018, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - potvynis

LT:  “Už jūsų ir mūsų laisvę”, - nuo hibridinio karo pradžios kartoja lietuviai. Buvo kažkoks vidinis poreikis pavaizduoti tą sąjungą, kurios šaknys glūdi senovėje, dar LDK laikuose. Lietuva mažesnė už Ukrainą, bet 2014 aš pagalvojau, kad prabudo senųjų lietuvių karių dvasia. Ir tam tikra prasme šalia ukrainiečių, pradėjusių ilgą ir sunkią kovą už savo nepriklausomybę, kalbą, kultūrą, stojo ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės riteriai. Galbūt, mūsų valstybių likimai iš dalies yra susiję kaip ir anais laikais. Ir priešas irgi pažįstamas iš senųjų laikų. Kol būsime kartu - atsilaikysime. Pavieniui - ne.

EN: The Flood. 2018, Computer graphics, Adobe Photoshop. "For your freedom and ours" – Lithuanians have been saying this since the hybrid war broke out. There was a certain need inside to portray that alliance rooted in the ancient times, back to the Grand Duchy of Lithuania. Lithuania is much smaller than Ukraine, but in 2014, I thought that the spirit of the old Lithuanian warriors had been awakened. And in a way, the knights of the Grand Duchy of Lithuania stood side by side with the Ukrainians, who started a long and severe struggle for their independence, language and culture. Who knows, maybe the fates of our countries are intertwined, just as they were in those days. And the enemy is also familiar from old times. As long as we stand together, we will stand. On our own – we will not.

UA: Приплив. 2018, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. "За нашу та вашу свободу", - з початку гібридної війни кажуть литовці. Була якась внутрішня необхідність зобразити цей союз, корені якого сягають давнини, ще за часів ВЛК. Литва набагато менша за Україну, але у 2014 я подумала, що прокинувся дух давніх литовських воїнів. І в якомусь сенсі поряд з українцями, які розпочали довгу та важку боротьбу за свою незалежність, мову, культуру, встали й лицарі Великого князівства Литовського. Можливо, долі наших держав частково пов'язані, як і тоді. І ворог теж знайомий здавна. Поки будемо разом – устоїмо. Поодинці – ні.

ru: Прилив. 2018, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. “За нашу и вашу свободу”, - с начала гибридной войны говорят литовцы. Была некая внутренняя необходимость изобразить этот союз, корни которого уходят в древность, еще во времена ВЛК. Литва гораздо меньше Украины, но в 2014 я подумала, что проснулся дух древних литовских воинов. И в каком-то смысле рядом с украинцами, которые начали длинную и тяжелую борьбу за свои независимость, язык, культуру, встали и рыцари Великого Княжества Литовского. Возможно, судьбы наших государств частично связаны, как и в те времена. И враг тоже знаком издавна. Пока будем вместе - устоим. Поодиночке - нет.

<< į sąrašą / up >>

 

(10) JĖGA IR GARBĖ, (2019, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Jega ir Garbe

LT:  Darbas skirtas Ukrainos pasieniečiams, kurie 2014 metais vieni pirmųjų stojo į kovą su rusais ir jų remiamais separatistais. Darbas apie tuos pasieniečius, kurie išliko ištikimi priesaikai ir savo garbę vertino aukščiau už visas gėrybes, kurias jiems siūlė rusai. Apie tuos pasieniečius, kurie išnešdavo savo valstybines vėliavas nepaisant apšaudymų ir grėsmės gyvybei. Ant pasieniečio beretės – sena kokarda, kuri prieš pat karą buvo pakeista kryžiumi.

EN: Strength and Honour. 2019, Computer graphics, Adobe Photoshop.  It is dedicated to the Ukrainian border guards who were the first to stand up to the Russians and the separatists they supported in 2014. The work tells the story of those border guards who stayed true to their oath and put their honour before all the favours the Russians could offer. About those border guards who rescued their national flags under fire and threats to their lives. The old cockade on the beret was replaced by a cross just before the war.

UA: Сила і честь. 2019, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. Робота присвячена українським прикордонникам, які у 2014 році одними з перших розпочали бій з росіянами та підтримуваними ними сепаратистами. Вона про тих прикордонників, які зберегли вірність присязі і свою честь оцінили вище за всі блага, які їм обіцяли росіяни. Про тих прикордонників, які виносили прапори своєї держави, незважаючи на обстріли та загрозу життю. На береті прикордонника - стара кокарда, яку перед вторгненням замінили хрестом.

ru: Сила и честь. 2019, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. Работа посвящена украинским пограничникам, которые в 2014 году одними из первых вступили в бой с русскими и поддерживаемыми ими сепаратистами. Она о тех пограничниках, которые сохранили верность присяге и свою честь оценили выше всех благ, которые им обещали россияне. О тех пограничниках, которые выносили флаги своего государства, невзирая на обстрелы и угрозу жизни. На берете пограничника - старая кокарда, которую перед самым вторжением заменили крестом.

<< į sąrašą / up >>

 

(11) DOZOR - 3, (2021, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Dozor 3

LT:  DOZOR, 10 - asis atskiras pasienio greitojo reagavimo būrys - tai Ukrainos pasienio tarnybos elitas. Gerai apmokyti ir aprūpinti, šioje karo su Rusija fazėje, DOZOR pasieniečiai kovoja visose karštose vietose. Jų šūkis yra “Tikėjimu ir teisybe”. Ir galiu pasakyti, kad tie vyrai ir moterys tikri savo darbo profesionalai, patikimi draugai ir tikrieji kariai - pasieniečiai. Šis paveikslas - vienas iš penkių paveikslų, skirtų DOZOR pasieniečiams, tarp kurių autorė turi daug draugų.

EN: DOZOR 3. 2021, Computer graphics, Adobe Photoshop. DOZOR, the 10th separate rapid response squad is the elite of the Ukrainian Border Service. Well-trained and equipped, in this phase of the war with Russia, DOZOR border guards fight in all the hot spots. "With faith and justice" is their motto. And I can say that these men and women are true professionals, trustworthy friends and true soldiers - border guards. This work is one of five dedicated to DOZOR border guards, among whom there are many friends of the author.

UA: ДОЗОР 3. 2021, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. ДОЗОР, 10 окремий прикордонний загін оперативного реагування – це еліта Прикордонної служби України. Добре навчені та забезпечені, у цій фазі війни з Росією прикордонники з ДОЗОР воюють у всіх гарячих точках фронту. Їхній девіз - "Вірою і правдою". І можу впевнено сказати, що ці чоловіки та жінки – справжні професіонали та воїни-прикордонники. Ця картина - одна з 5 робіт, присвячених прикордонникам із ДОЗОРу, серед яких автор має багато друзів.

ru: ДОЗОР 3. 2021, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. ДОЗОР, 10 отдельный пограничный отряд оперативного реагирования - это элита Погранслужбы Украины. Хорошо обученные и обеспеченные, в этой фазе войны с Россией пограничники из ДОЗОРа воюют во всех горячих точках фронта. Их девиз - “Верой и правдой”. И могу уверенно сказать, что эти мужчины и женщины - настоящие профессионалы и воины-пограничники. Эта картина - одна из 5 работ, посвященных пограничникам из ДОЗОРа, среди которых у автора много друзей.

<< į sąrašą / up >>

 

(12) DOZOR - 5, (2021, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Dozor 5

LT: DOZOR, 10 - asis atskiras pasienio greitojo reagavimo būrys – tai Ukrainos pasienio tarnybos elitas. Gerai apmokyti ir aprūpinti, šioje karo su Rusija fazėje, DOZOR pasieniečiai kovoja visuose karštose vietose. Jų šūkis yra “Tikėjimu ir teisybe”. Ir galiu pasakyti, kad tie vyrai ir moterys tikri savo darbo profesionalai, patikimi draugai ir tikrieji kariai - pasieniečiai. Šis paveikslas - vienas iš penkių paveikslų, skirtų DOZOR pasieniečiams, tarp kurių autorė turi daug draugų. Pagrindinė mintis - parodyti šiuolaikinių karių ryšį su jų protėviais iki pat Kijevo Rusios laikų.

EN: DOZOR 5. 2021, Computer graphics, Adobe Photoshop. DOZOR, the 10th separate rapid response squad is the elite of the Ukrainian Border Service. Well-trained and equipped, in this phase of the war with Russia, DOZOR border guards fight in all the hot spots. "With faith and justice" is their motto. And I can say that these men and women are true professionals, trustworthy friends and true soldiers - border guards. This artwork is one of five dedicated to DOZOR border guards, among whom there are many friends of the author. The main idea is to show the connection between present-day soldiers and their ancestors back to the times of Kievan Rus.

UA: ДОЗОР 5. 2021, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. ДОЗОР, 10 окремий прикордонний загін оперативного реагування – це еліта Прикордонної служби України. Добре навчені та забезпечені, у цій фазі війни з Росією прикордонники з ДОЗОР воюють у всіх гарячих точках фронту. Їхній девіз - "Вірою і правдою". І можу впевнено сказати, що ці чоловіки та жінки – справжні професіонали та воїни-прикордонники. Ця картина - одна з 5 робіт, присвячених прикордонникам із ДОЗОРу, серед яких автор має багато друзів. Основна ідея – показати зв'язок сучасних воїнів із їхніми предками до часів Київської Русі.

ru: ДОЗОР 5. 2021, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. ДОЗОР, 10 отдельный пограничный отряд оперативного реагирования - это элита Погранслужбы Украины. Хорошо обученные и обеспеченные, в этой фазе войны с Россией пограничники из ДОЗОРа воюют во всех горячих точках фронта. Их девиз - “Верой и правдой”. И могу уверенно сказать, что эти мужчины и женщины - настоящие профессионалы и воины-пограничники. Эта картина - одна из 5 работ, посвященных пограничникам из ДОЗОРа, среди которых у автора много друзей. Основная идея - показать связь современніх воинов с их предками до времен Киевской Руси.

<< į sąrašą / up >>

 

(13) GREITOSIOS, (2021, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Greitosios

LT: Šis darbas skirtas medikams hibridinio karo su Rusija metu (2014 - 2022). Sužeistus kovotojus, ypač pirmaisiais metais, daugiausia išveždavo įprasti civilinės greitosios pagalbos automobiliai, kuriuos dažnai vairuodavo medikai - savanoriai. Evakuacinių šarvuotų automobilių buvo nedaug, be to, tuomet dar daug kas tikėjo, kad rusai gerbs karo taisykles ir nešaudys į greitąsias. Deja, jau 2015 - aisiais metais mes supratome, kad klydome. Viršuje debesys sudaro sąlyginį žemėlapį su pavadinimais, kurie skausmu ir pasididžiavimu aidi atmintyje visų, kurie buvo tose vietose - kariškiai, savanoriai, civiliai žmonės. DAP ir LAP – Donecko ir Luhansko oro uostai, kuriuos gynė Ukrainos kariai ir savanoriai. Debalcevas ir Ilovaiskas – šlovės ir skaudžių netekčių vietos. Kiti pavadinimai - gyvenamieji punktai, kuriuose vyko mūšiai ar kurie buvo svarbūs gynybiniai punktai hibridinio karo metais.

EN: Ambulances. 2021, Computer graphics, Adobe Photoshop. This work is dedicated to medical professionals during the hybrid war with Russia (2014 – 2022). The injured soldiers, especially in the first years, were taken away from the field mainly by regular civilian ambulances, often driven by volunteer medical staff. There were few armoured evacuation vehicles. And what is more, many still believed that the Russians would respect the rules of war and ambulances would never be targets. Already in 2015, we unfortunately realised how wrong we were. The clouds above are a relative map with names that echo with pain and pride in the memories of all the people who were there: army, volunteers, civilians. DAP and LAP – the airports of Donetsk and Luhansk, defended by Ukrainian soldiers and volunteers. Debaltseve and Ilovaisk are the places of glory and grievous loss. Other names refer to settlements where battles were fought or which were important defensive points during the hybrid war.

UA: ”Швидкі”. 2021, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. Ця робота присвячена медикам періоду гібридної війни з Росією (2014 – 2022). Поранених, особливо у перші роки, переважно вивозили цивільні “швидкі”, за кермом яких часто були медики-добровольці. Броньованих евакуаційних машин було небагато, крім того, тоді ще багато хто вірив, що росіяни дотримуватимуться правил війни і не стрілятимуть по медичному транспорту. На жаль, вже у 2015 році ми зрозуміли, що помилялися. У верхній частині картини хмари утворюють умовну карту з назвами, які відгукуються болем і гордістю у пам'яті всіх тих, хто був у цих місцях, - військових, добровольців, волонтерів та простих цивільних людей. ДАП та ЛАП – Донецький та Луганський аеропорти, які обороняли українські військові та добровольці. Дебальцеве та Іловайськ – місця слави та гірких втрат. Інші назви - населені пункти, в яких точилися бої або були важливі оборонні пункти під час гібридної війни.

ru: “Скорые”. 2021, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. Эта работа посвящена медикам периода гибридной войны с Россией (2014 - 2022). Раненных, особенно в первые годы, в основном вывозили гражданские “скорые”, за рулем которых часто были медики-добровольцы. Бронированных эвакуационных машин было немного, кроме того, тогда еще многие верили, что русские будут следовать правилам войны и не станут стрелять по медицинскому транспорту. Увы, уже в 2015 мы поняли, что ошибались. В верхней части картины облака образуют условную карту с названиями, которые отзываются болью и гордостью в памяти всех тех, кто был в этих местах, - военных, добровольцев,волонтеров и простых гражданских людей. ДАП и ЛАП - Донецкий и Луганский аэропорты, которые обороняли украинские военные и добровольцы.Дебальцево и Илловайск - места славы и горьких потерь. Другие названия - населенные пункты, в которые шли бои или находились важные оборонительные пункты во время гибридной войны.

<< į sąrašą / up >>

 

(14) NE ŠĮ KARTĄ, BRANGUSIS, (2022, kompiuterinė grafika, Procreate)

Beata Kurkul - ne si karta brangusis

LT: Vienas pirmųjų 2022 metų kūrinių, sukurtas pagal pasieniečio slapyvardžiu “Poetas” eilėraštį apie Lemtį, kuri su kiekvienu kariu šoka savo šokį. Ir jei Lemtis nori, kad gyventum, aplink tave sproginės sviediniai, kris draugai, bet tu išgyvensi. Su “Poetu” gan seniai pažinojome vienas kitą Facebook socialiniame tinkle, bet artimai bendrauti pradėjome beveik nuo pat karo pradžios. „Sveiki, Pietūs - Sveiki, Sostinė / Berdyčivščina (priklausomai nuo mano buvimo vietos)“. Minimalus pokalbis - ryte ir vakare pasakyti vienas kitam, kad viskas tvarkoje. “Poetas” kovojo, o kai buvo laisvo laiko, rašė poeziją. Kartais jis ką nors pasakodavo. Šis pasienietis - karininkas – savo šalies patriotas. Anksčiau buityje kalbėjo rusiškai, tačiau nuo 2022 metų vasario 24 dienos visiškai perėjo į ukrainiečių kalbą. Tiesą sakant, jis tapo mano pirmuoju kalbos praktikos mokytoju. Rytinis ir vakarinis susirašinėjimas su “Poetu” buvo vienu iš šio karo etapo ritualų, padėjusių išlaikyti sveiką protą.

EN: Not this time, darling. 2022, Computer graphics, Procreate. One of the first pieces of 2022, based on a poem by a border guard nicknamed "The Poet". It is about Fate performing its own dance with each and every soldier. And if Fate wishes you to live, shells and missiles will be exploding all around you, friends will be falling, but you will stand. The Poet and I had known each other for quite a long time on Facebook, and our close communication started almost from the beginning of the war. "Hello, South – Hello, Capital / Berdychivshchina (depending on my location)". Minimal contact. Just to let each other know that everything is OK in the morning and in the evening. The Poet was fighting, and when he had a moment, he wrote poetry. Sometimes he was telling a story. This border guard – an officer – is a patriot of his country. Earlier, he used to speak Russian at home, but since 24 February 2022, his language is exceptionally Ukrainian. In fact, he became my first language teacher. The morning and evening correspondence with the Poet was one of the rituals keeping my sanity during that stage of the war.

UA: “Не цього разу, любий”. 2022, Комп'ютерна графікаProcreate. Одна з перших робіт 2022 року, створена за мотивами вірша прикордонника з позивним “Поет” про Долю, яка з кожним воїном танцює свій танець. І якщо Доля бажає, щоб ти жив, довкола тебе вибухатимуть снаряди, гинуть друзі, але ти виживеш. З "Поетом" ми досить давно знайомі з фейсбуку, але близько почали спілкуватися з початку вторгнення росіян. “Привіт, Південь – Привіт, Столиця/Бердичівщина (залежно від того, де я перебувала на момент розмови). Мінімальна розмова – вранці та ввечері, сказати один одному, що все гаразд. "Поет" воював, а у вільний час писав вірші. Іноді щось розповідав. Цей прикордонник-офіцер – патріот своєї країни. Раніше в побуті розмовляв російською, але з 24 лютого 2022 року повністю перейшов на українську. Він же став моїм першим, так би мовити, вчителем розмовної української. Ранкове та вечірнє листування з “Поетом” були одним із ритуалів цієї війни, які допомагали зберігати здоровий глузд.

Ніч наступає раптово,
Здається - був щойно світанок.
Життя пробігає по колу,
Танцюємо з долею танок:
Півкроку у ліво - ракета,
Поклон їй і розійшлися.
Мов ниток краї у тенетах -
Поруч, але не зплелися.
Два оберти прокружляли -
Зміна позицій бригади.
Щоби бійців не дістали
Кулі, гранати, снаряди.
Погляд партнерші в очі,
Усмішки натяк - атака,
Бої за майбутнє щоночі.
Щоб ворог тремтів із ляку.
Бистрий цей танок, жвавий.
Хай всі, хто його танцюють,
Пройдуть цей шлях кривавий
 милих своїх поцілують.

ru: “Не в этот раз, дорогой”. 2022, Компьютерная графикаProcreate. Одна из первых работ 2022 года, созданная по мотивам стихотворения пограничника с позывным “Поэт” о Судьбе, которая с каждім воином танцует свой танец. И если Судьба желает, чтобы ты жил, вокруг тебя будут взрываться снаряды, погибать друзья, но ты выживешь. С “Поэтом” мы достаточно давно знакомы по фейсбуку, но близко стали общаться с начала вторжения русских. “Привет, Юг - Привет, Столица/Бердичивщина (в зависимости от того, где я находилась на момент разговора). Минимальный разговор - утром и вечером, сказать друг другу, что все в порядке. “Поэт” воевал, а в свободное время писал стихи. Иногда что-то рассказывал. Этот пограничник-офицер - патриот своей страны. Раньше в быту разговаривал на русском, но с 24 февраля 2022 года полностью перешел на украинский. Он же стал моим первым, так сказать, учителем разговорного украинского. Утренняя и вечерняя переписка с “Поэтом” была одним из ритуалов этой войны, которые помогали сохранять здравый рассудок.

Ніч наступає раптово,
Здається - був щойно світанок.
Життя пробігає по колу,
Танцюємо з долею танок:
Півкроку у ліво - ракета,
Поклон їй і розійшлися.
Мов ниток краї у тенетах -
Поруч, але не зплелися.
Два оберти прокружляли -
Зміна позицій бригади.
Щоби бійців не дістали
Кулі, гранати, снаряди.
Погляд партнерші в очі,
Усмішки натяк - атака,
Бої за майбутнє щоночі.
Щоб ворог тремтів із ляку.
Бистрий цей танок, жвавий.
Хай всі, хто його танцюють,
Пройдуть цей шлях кривавий
І милих своїх поцілують.

<< į sąrašą / up >>

 

(15) KIJEVSCHINOS ŠMĖKLOS, (2022, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Kijevschinos smeklos

LT:  Tarp Kijevo gynėjų buvo ir pasieniečių. Kijevo srityje su rusais kovojo specialios mobiliosios grupės. Čia pavaizduotas vienas iš tų pasieniečių, mano artimas draugas dar nuo 2014 metų. Pats darbas padarytas pagal jo nuotraukas ir vaizdo įrašus. 2022 m. kovo pradžioje (mes tuomet buvome Bilogorodkos miestelyje, prie pat Kijevo) į mano telefoną pasipylė žinutės iš pažįstamų pasieniečių: „Aš šalia, nesijaudink“. Klausiu visų: “Iš kur žinot, kur aš?” “Mes viską žinom”, - „smailu“ šypsosi vienas karininkas. Romanas stovi šalia didžiulės raketos “Točka-U”, kuri nepasiekė Kijevo ir buvo numušta kažkur virš Kijevo srities. Man padovanojo suvenyrą – šarvuoto stiklo gabalą iš šios raketos iliuminatoriaus. Vėliau vaikinai perduos visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus mums - mat mano kompiuteryje jie bus saugesni nei jų telefonuose. Aš pavadinau tuos pasieniečius Kijevo regiono šmėklomis – pagal analogiją su garsiuoju “Kijevo vaiduokliu”. Tas darbas yra pirmasis serijoje - svajoju padaryti darbų ciklą apie pasieniečius, kurie gynė Kijevą ir Kijevo sritį.

EN: Ghosts of Kyivchina. 2022, Computer graphics, Adobe Photoshop. Among the defenders of Kiev there were also border guards. Special mobile teams fought the Russians in the Kiev district. One of those border guards, a close friend of mine since 2014, is pictured here. The work is created based on his photographs and videos. At the beginning of March 2022 (we were then in the town of Bilogorodka, close to Kiev), my phone started receiving multiple texts from border guards I knew: "I'm right beside you, don't worry". I ask everyone: "How do you know where I am?" "We know everything",  one officer replied with a smiley. Roman is standing next to a huge missile, the "Tochka-U" that did not reach Kiev and was downed somewhere over the Kiev area. He gave me a souvenir – a piece of armoured glass from the porthole of this missile. Later, the men would hand over all their photos and videos to us. They would be safer on my computer... I named these border guards the ghosts of the Kiev region, in analogy with the well-known "Ghost of Kiev". This piece is the first in a series. My dream is to make a series of works about the border guards who defended Kiev and the Kiev district.

UA: Привиди Київщини. 2022, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. Серед захисників Києва були прикордонники. У Київській області з росіянами билися спеціальні мобільні групи. На цій роботі зображений один із них, мій близький друг ще з 2014 року. Робота заснована на його фото та відео. На початку березня 2022 року (ми тоді були в містечку Білогородка, поряд із Києвом) на телефон посипалися повідомлення від знайомих прикордонників: "Я поряд, не турбуйся". Запитувала всіх: "Звідки знаєте, де я?" "Ми все знаємо", - смайликом відповів один офіцер. Роман стоїть біля величезної ракети "Точка У", яка не долетіла до Києва і була збита над Київською областю. Мені подарували сувенір – шматок бронескла з ілюмінатора цієї ракети. Пізніше хлопці передадуть усі свої фото та відео нам - тому що на моєму комп'ютері вони будуть у кращій безпеці, ніж у їхніх телефонах. Я назвала цих прикордонників Привидами Київщини – за аналогією зі знаменитим “Привидом Києва”. Ця робота перша у серії – хочу намалювати цикл робіт про прикордонників, які захищали Київ та Київську область.

ru: Призраки Киевщины. 2022, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. Среди защитников Киева были и пограничники. В Киевской области с русскими сражались специальный мобильные группы. На этой работе изображен один из них, мой близкий друг еще с 2014 года. Работа основана на его фото и видео. В начале марта 2022 года (мы тогда были в городке Белогородка, рядом с Киевом) на телефон посыпались сообщения от знакомых пограничников: “Я рядом, не беспокойся”. Спрашивала всех: “Откуда знаете, где я?” “Мы все знаем”, - смайликом ответил один офицер. Роман стоит возле огромной ракеты “Точка У”, которая не долетела до Киева и была сбита над Киевской областью. Мне подарили сувенир - кусок бронестекла из иллюминатора этой ракеты. Позже парни передадут все свои фото и видео нам - так как на моем компьютере они будут в лучшей сохранности, нежели в их телефонах. Я назвала этих пограничников Призраками Киевщины - по аналогии со знаменитым “Призраком Киева”. Эта работа первая в серии - хочу нарисовать цикл работ о пограничниках, которые защищали Киев и Киевскую область.

<< į sąrašą / up >>

 

(16) GANDRAI ATSKRIDO, (2022, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - gandrai atskrido

LT: Iki balandžio vidurio Kijevas ir Žitomiro srities šiaurė buvo išvalyti nuo Rusijos kariuomenės. Miškuose dar slapstėsi pavieniai rusai, kurie išvengė ukrainiečių artilerijos smūgių bei susidūrimo su teritorine gynyba, policija ar reguliariąja kariuomene. Išminuotojai tvarkė kelius, namus, miškus, kurie buvo prie gyvenamųjų vietovių. Laukuose ir prie kelių gulėjo krūvos surūdijusios rusų karo technikos ir civilinių transporto priemonių. Tačiau į Ukrainą atvykę gandrai jau suko lizdus, taipogi ir ant namų griuvėsių. Žmonės į juos žiūrėjo su džiaugsmo ašaromis. Gandrus Ukrainoje mėgsta. Šie paukščiai visada buvo vilties, gyvybės ir atgimimo simbolis. Ir subjektyviai atrodė, kad 2022 metais gandrų atskrido ypač daug.

EN: Storks are back. 2022, Computer graphics, Adobe Photoshop. By mid-April, Kiev and the north of Zhytomyr region were cleared of Russian forces. Individual Russians were still hiding in the forests, escaping Ukrainian artillery attacks and encounters with territorial defenders, the police or regular army. The deminers were clearing  roads, houses and forests near the residential areas. Piles of abandoned and rusty Russian military equipment and civilian vehicles were left in the fields and along the roads. Nevertheless, the storks returned to Ukraine and were already making their nests, on the ruins of houses as well. People were watching them with tears of joy. Here, in Ukraine, they love storks –symbols of hope, life and rebirth. And subjectively, it seemed that in 2022, there were unusually plenty of them.

UA: Лелеки прилетіли. 2022, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. До середини квітня Київ, Київська та Житомирська області були очищені від російської армії. У лісах ще ховалися недобитки, які уникли української артилерії та сутичок із територіальною обороною, поліцією чи регулярною армією. Сапери розмінували дороги, будинки, ліси. У полях і біля доріг валялися згорілі іржаві російська технікаі цивільні автомобілі. Але лелеки, що прилетіли в Україну, вже вили гнізда, в тому числі і на руїнах будинків. Люди дивилися на них із сльозами радості. Лелек в Україні люблять. Ці птахи завжди були символами надії, життя та відродження. І, суб'єктивно, здавалося, що 2022 року лелек прилетіло набагато більше.

ru: Аисты прилетели. 2022, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. К середине апреля Киев, Киевская и Житомирская области были очищены от русской армии. В лесах еще прятались недобитки, которые избежали украинской артиллерии и стычек с территориальной обороной, полицией или регулярной армией. Саперы разминировали дороги, дома, леса. В полях и возле дорог валялась сгоревшие ржавые российская техника и гражданские автомобили. Но прилетевшие в Украину аисты уже вили гнезда, в том числе и на руинах домов. Люди смотрели на них со слезами радости. Аистов в Украине любят. Эти птицы всегда были символами надежды, жизни и возрождения. И, субъективно, казалось, что в 2022 году аистов прилетело особенно много.

<< į sąrašą / up >>

 

(17) V FOR VICTORY, (2022, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - V for victory

LT: Karas pagimdė daugybę naujų legendų, kurios vienaip ar kitaip pasakojo apie vieną - šio krašto ir čia gyvenančių žmonių drąsą bei meilę savo žemei. Kijevo dangų saugojo Kijevo Šmėkla. Konotope vietinė moteriškė prakeikė rusų okupantą ir priminė, kad Konotope - kas antra moteris - ragana.Nors raganos iš tikrųjų gyvena visur Ukrainoje. Ir jos taip pat neliko nuošalyje. Viena populiariausių naujai atsiradusių dainų skirta kaip tik Ukrainos raganoms. Nors su pavadinimu ir ženklu turėjau šiek tiek problemų. Visame pasaulyje tai seniai žinomas pergalės ženklas. Bet rusai pabandė sugadinti ir jį: jų grupuotė, veikusi Kijevo kryptyje, buvo ženklinta raide V. Ir ukrainiečiai į bet kokią simboliką su V reagavo neigiamai.

EN: V for Victory. 2022, Computer graphics, Adobe Photoshop. A lot of new legends were created in this war. All of them, in one way or another, are witnessing one thing – how brave are the people living in this land and how much they love it. The Ghost of Kiev guarded its sky. In Konotop, a local woman cursed the Russian invader and reminded him beware as there, in Konotop, every second woman is a witch. To say the truth, witches do live everywhere in Ukraine. And they did not remain behind. One of the most recent and already popular songs is dedicated to Ukrainian witches. Although, I had some issues with the title and the sign. It's a long-established sign of victory around the world. But the Russians tried to mess it up too: their group that operated in the direction of Kiev was marked with the letter V. And the Ukrainians reacted, and still react, in a negative way to any symbolism with a V.

UA: V for Victory. 2022, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. Війна породила безліч нових легенд, які так чи інакше розповідають про одне - про цю країну, про сміливість людей, що живуть тут, і про їхню любов до країни. Небо Києва охороняє Привид Києва. У Конотопі місцева жінка прокляла російського окупанта і нагадала, що у Конотопі – кожна друга жінка – відьма. Хоча відьми насправді мешкають у різних місцях України. І вони теж не залишилися осторонь. Одна з нових і популярних пісень присвячена саме українським відьмамЗ назвою та знаком, щоправда, було трохі проблем. В усьому світі V відомий як знак перемоги. Але росіяни спробували споганити і його: угруповання, що діяло на Київському напрямку, мало якраз маркування V. І українці інстинктивно на будь-яку символіку з таким V реагували негативно.

ru: V for Victory. 2022, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. Война породила множество новых легенд, которые так или иначе рассказывают об одном - об этой стране, о смелости живущих здесь людей и о их любви к стране. Небо Киева охраняет Призрак Киева. В Конотопе местная женщина прокляла русского оккупанта и напомнила, что в Конотопе - каждая вторая женщина - ведьмаХотя ведьмы на самом деле живут в разных местах Украины. И они тоже не остались в стороне. Одна из новых и ставших популярными песен посвящена именно украинским ведьмамС названием и знаком, правда, было немного проблем. Во всем мире V известен как знак победы. Но русские попробовали испоганить и его: действовавшая на Киевском направлении группировка имела как раз маркировку V. И украинцы инстинктивно на любую символику с таким V реагировали негативно.

<< į sąrašą / up >>

 

(18) SARTANA – STAL, (2022, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Sartana - stal

LT: Mano draugas pasienietis iš 1 - osios pasienio rinktinės 2014 metais buvo priverstas palikti namus Novoazovsko miestelyje (Donecko sritis) ir persikelti į Mariupolį. 2022 metais, kai prasidėjo rusų įsiveržimas, jis pareiškė, kad antrųjų namų nepaliks ir gins iki paskutiniųjų. Taip mano draugas kartu su kitais pasieniečiais atsidūrė Azovstal gamykloje. Balandžio mėnesį jis atsiuntė man jų vėliavos nuotrauką. Ta vėliava pavaizduota šiame darbe. Viršutinis užrašas - ВПС “Сартана-Сталь” - відділ прикордонної служби “Сартана - Сталь” - “Pasienio tarnybos užkarda “Sartana - Stal”. Sartana - nedidelis miestelis prie pat “demarkacijos linijos” su separatistų kontroliuojamomis teritorijomis. Iš pradžių čia įsikūrė mobilioji pasienio komendantūra. Jai aš piešiau emblemą; pagrindinis jos elementas buvo senovinis graikų šalmas, kadangi Sartana buvo gan sena graikų gyvenvietė. Paskui, vietoje komendantūros atsirado užkarda, kuri perėmė tą emblemą. Mano draugas prieš pat rusų puolimą tarnavo būtent tenai. “Suradau savo sartaniečius!” - vieną dieną parašė jis jau iš Azovstal gamyklos. Ir šis darbas skirtas būtent jiems - pasieniečiams iš Sartanos. Dalis iš jų žuvo. Dalis atsidūrė nelaisvėje. Kai kurie jau sugrįžo į Ukrainą. Mano draugas vis dar nelaisvėje. Greit sukaks metai, kai jie išėjo iš Azovstal gamyklos.

EN: Sartana – Stal. 2022, Computer graphics, Adobe Photoshop. My friend, a border guard from the 1st Border Division, was forced to leave his home in Novoazovsk (Donetsk region) and move to Mariupol in 2014. In 2022, when the Russian invasion began, he declared that he would not leave his home for the second time  and would defend it to the last. And my friend ended up in the Azovstal steel plant, together with other border guards. In April, he sent me a picture of their flag. You can see it here. The top words are "Border Service Barrier "Sartana-Stal". Sartana is a small town close to the "demarcation line" with areas under separatist control. Initially, a mobile border guard post was set up here. I drew an emblem for it: the central element was an ancient Greek helmet, as Sartana was quite an old Greek settlement. Then, the mobile post was replaced with a roadblock that took over that emblem. My friend served exactly there just before the Russian attack. "I have found my Sartanians!", he texted one day from the Azovstal plant. And this piece is dedicated to them – to the border guards from Sartana. Some of them were killed. Some of them were captured. Some have already returned to Ukraine. My friend is still in captivity. It will soon be a year since they left the Azovstal plant.

UA: Сартана-Сталь. 2022, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. Мій друг, прикордонник 1-го прикордонного загону, у 2014 році був змушений залишити свій дім у Новоазовську (Донецька область) і переїхати до Маріуполя. У 2022 році, коли почалося російське вторгнення, він заявив, що не покине свою другу домівку і захищатиме її до останнього. Так мій друг разом з іншими прикордонниками опинився на заводі «Азовсталь». У квітні він надіслав мені фотографію їхнього прапора. Саме той прапор зображений на цьому творі. Верхній напис - ВПС "Сартана Сталь" - підлайн природной случшіе "Сартана - Сталь" - "Пост прикордонної служби "Сартана - Сталь". Сартана – невелике містечко прямо біля «лінії розмежування» з сепаратистами контрольовані території. Спочатку тут розташовувалася мобільна прикордонна комендатура. Для неї я намалював емблему; її основним елементом був давньогрецький шолом, оскільки Сартана була досить давнім грецьким поселенням. Потім замість комендатури з'явилася фортеця, яка перейняла той герб. Мій друг служив там якраз перед нападом росіян. «Я знайшов своїх сартанців!» - написав він одного дня вже з заводу "Азовсталь". І ця робота для них - прикордонникам із Сартани. Деякі з них загинули. Деякі потрапили в полон. Деякі вже повернулися в Україну. Мій друг досі в полоні. Незабаром виповниться рік, як вони покинули комбінат «Азовсталь».

ru: Сартана-Сталь. 2022, Компьютерная графикаAdobe Photoshop. Мой друг, пограничник 1 пограничного отряда, в 2014 году был вынужден покинуть свой дом в Новоазовске (Донецкая область) и переехать в Мариуполь. В 2022 году, когда началось российское вторжение, он заявил, что не покинет свой второй дом и будет защищать его до последнего. Так мой друг вместе с другими пограничниками оказался на заводе "Азовсталь". В апреле он послал мне фотографию их флага. Именно это знамя изображено здесь. Верхняя надпись - ВПС "Сартана Сталь" - відділ прикордонної служби  “Сартана - Сталь” - "Отдел пограничной службы "Сартана - Сталь". Сартана – небольшой городок прямо у линии разграничения с контролируемыми сепаратистами территориями. Сначала здесь размещалась мобильная пограничная комендатура. Для нее я нарисовала эмблему; ее основным элементом был древнегреческий шлем, поскольку Сартана была древним греческим поселением. Затем вместо комендатуры появился отдел, перенявший эту эмблему. Мой друг служил там как раз перед нападением россиян. «Я нашел своих сартанцев!» - написал он однажды уже с завода "Азовсталь". И эта работа для них - пограничников с Сартаны. Некоторые из них погибли. Некоторые попали в плен. Некоторые уже вернулись в Украину. Мой друг до сих пор в плену. Скоро исполнится год, как они покинули «Азовсталь».

<< į sąrašą / up >>

 

(19) ARTIMOS IR BRANGIOS JŪROS ATSPINDŽIAI, (2022, kompiuterinė grafika, MidJourney (dirbtinis intelektas) Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - artimos ir brangios juros atspindys

LT:  Šis darbas buvo sukurtas neuroninio tinklo MidJourney pagalba. Dirbtinis intelektas pagal mano tekstinius parametrus sukūrė gan abstraktų paveikslą, kurį aš toliau piešiau Photoshop programoje. Tai istorija apie ukrainiečių, kurie turėjo palikti savo namus prie brangios Azovo jūros, sielvartą, apie viltį ir įsitikinimą, kad jie ten sugrįš ir atstatys viską, kas sunaikinta.

EN: Reflections of the dear sea. 2022, Computer graphics, MidJourney (AI), Adobe Photoshop. This piece was created using the MidJourney neural network. The artificial intelligence generated a rather abstract image based on my textual parameters, which I continued in Photoshop. It is the story of the grief of Ukrainians who had to leave their homes on the beloved Sea of Azov, of the hope and belief that they will return there and rebuild all that has been destroyed.

UA: Відблиски близького та рідного моря. 2022, Комп'ютерна графікаMidJourney (AI), Adobe Photoshop. Ця робота була створена за допомогою штучного інтелекту MidJourney. Нейромережа на мій текстовий запит-опис створила досить абстрактну картинку, яку я потім домальовувала у Фотошопі. Це історія про українців, які змушені були залишити свої домівки біля улюбленого Азовського моря, про горе, надію та впевненість, що вони туди повернуться та відновлять усе, що було знищено.

ru: Отблески близкого и родного моря. 2022, Компьютерная графикаMidJourney (AI), Adobe Photoshop. Эта работа была создана с помощью искусственного интеллекта MidJourney. Нейросеть по моему текстовому запросу-описанию создала достаточно абстрактную картинку, которую я затем дорисовывала в Фотошопе. Это история об украинцах, которые вынуждены были оставить свои дома возле любимого Азовского моря, о горе, надежде и уверенности, что они туда вернутся и восстановят все, что было уничтожено.

<< į sąrašą / up >>

 

(20) AZOVSTAL: PASIENIEČIAI, (2022, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Azovstal pasienieciai

LT:  Darbas skirtas Ukrainos pasieniečiams, kovojusiems Azovstal gamykloje ir šiuo metu esantiems rusų nelaisvėje. Tai savotiškas priminimas žmonėms, kad jie vis dar ten. Ir jie neturi būti užmiršti.

EN: Azovstal: Border Guards. 2022, Computer graphics, Adobe Photoshop. The artwork is dedicated to the Ukrainian border guards who fought at the Azovstal plant and are currently in Russian hands. It is a kind of reminder to people that they are still there. And they must not be forgotten.

UA: Азовсталь: Прикордонники. 2022, Комп'ютерна графікаAdobe Photoshop. Робота присвячена українським прикордонникам, що воювали на заводі “Азовсталь” і зараз перебувають у російському полоні. Це нагадування людям про цих полонених. Вони не повинні бути забуті.

ru: Азовсталь: Пограничники. 2022, Компьютерная графика, Adobe Photoshop. Работа посвящена украинским пограничникам, сражавшимся на заводе “Азовсталь” и находящимся в настоящее время в российском плену. Это напоминание людям об этих пленных. Они не должны быть забыты.

<< į sąrašą / up >>

 

(21) MOTANKA II, (2022, kompiuterinė grafika, MidJourney (dirbtinis intelektas) Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Montanka II

LT: Motanka - tai rankdarbis - lėlė, senovinė ukrainiečių šeimų saugotoja. Pavadinimas "motanka" kilęs iš žodžio "motaty" (vynioti), tai yra pagaminta iš audinio, nenaudojant adatos ir žirklių, surišta siūlėmis lėlė. Motanka yra savotiškas žmogaus likimo talismanas. Paprastai lėlės turi žmogaus (dažniausiai moters arba vaiko) figūrą, ir gaminamos iš audinių gabalėlių, iš senų šeimos narių drabužių, sujungtų siūlėmis. 2014 metais, prasidėjus karui, motankes dažnai siųsdavo kariams ir tie jas nešiojo ant šarvuotų liemenių. Galima sakyti, kad motanka, kad ir daug kitų ukrainiečių mitologijos elementų, prasidėjus karui, tam tikra prasme atgijo. Tik tai jau buvo ne tik šeimos saugotoja, bet ir negailestinga keršytoja, kartu su žmonėmis naikinanti įsibrovėlius.

EN: Motanka II. 2022, Computer graphics, MidJourney (AI), Adobe Photoshop. Motanka is a handmade doll, an ancient guardian of Ukrainian families. The name “motanka” is a reference to the word “motaty'”(to wrap), which means a doll made of cloth, tied with stitches, without using a needle or scissors. A motanka is a kind of talisman of human fate. The dolls usually take the shape of a human being (usually a woman or a child) and are made of pieces of cloth or old clothes from family members, sewn together with seams. In 2014, when the war broke out, these dolls were often sent to soldiers. They were wearing them on armoured vests. We can say that the motanka, and many other elements of Ukrainian mythology, were in a way revived when the war started. Only they are no longer just protectors of families – they are also ruthless avengers who, together with the people, will destroy the invaders.

UA: Мотанка II. 2022, Комп'ютерна графікаMidJourney (AI), Adobe Photoshop. Мотанка – старовинна лялька, оберіг українську родину. Назва "Мотанка" походить від слова "мотати". Лялька робиться зі згорнутої тканини та ниток, без використання голки та ножиць. Це свого роду талісман на добру долю. Зазвичай лялька робиться у вигляді жіночої чи дитячої фігури, зі шматочків старих одягів членів сім'ї, які скріплюються нитками. 2014 року, коли почалася війна, мотанки часто відправляли бійцям, які їх носили на бронежилетах. Можна сказати, що мотанка, як і багато інших елементів української міфології, з початком війни в якомусь сенсі ожила. Тільки тепер це була вже не лише хранителька сім'ї, а й безжалісна месниця, яка разом із людьми знищує ворогів.

ru: Мотанка II. 2022, Компьютерная графикаMidJourney (AI), Adobe Photoshop. Мотанка - старинная рукодельная кукла, оберег украинской семьи. Название “Мотанка” произошла от слова “мотать”. Кукла делается из свернутой ткани и ниток, без использования иголки и ножниц. Это своего рода талисман на хорошую судьбу. Обычно кукла делается в виде женской или детской фигуры, из кусочков старых одежд членов семьи, которые скрепляются нитками. В 2014 году, когда началась война, мотанки часто отправляли бойцам, которые их носили на бронежилетах. Можно сказать, что мотанка, как и многие другие элементы украинской мифологии, с началом войны в каком-то смысле ожили. Только теперь это была уже не только хранительница семьи, но и безжалостная мстительница, которая вместе с людьми уничтожает врагов.

<< į sąrašą / up >>

 

(22) MOTANKA I, (2022, kompiuterinė grafika, Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Motanka I

LT:  Motanka - tai rankdarbis - lėlė, senovinė ukrainiečių šeimų saugotoja. Pavadinimas "motanka" kilęs iš žodžio "motaty" (vynioti), tai yra pagaminta iš audinio, nenaudojant adatos ir žirklių, surišta siūlėmis lėlė. Motanka yra savotiškas žmogaus likimo talismanas. Paprastai lėlės turi žmogaus (dažniausiai moters arba vaiko) figūrą, ir gaminamos iš audinių gabalėlių, iš senų šeimos narių drabužių, sujungtų siūlėmis. 2014 metais, prasidėjus karui, motankes dažnai siųsdavo kariams ir tie jas nešiojo ant šarvuotų liemenių. Galima sakyti, kad motanka, kad ir daug kitų ukrainiečių mitologijos elementų, prasidėjus karui, tam tikra prasme atgijo. Tik tai jau buvo ne tik šeimos saugotoja, bet ir negailestinga keršytoja, kartu su žmonėmis naikinanti įsibrovėlius.

EN: Motanka I. 2022, Computer graphics, MidJourney (AI), Adobe Photoshop. Motanka is a handmade doll, an ancient guardian of Ukrainian families. The name “motanka” is a reference to the word “motaty'”(to wrap), which means a doll made of cloth, tied with stitches, without using a needle or scissors. A motanka is a kind of talisman of human fate. The dolls usually take the shape of a human being (usually a woman or a child) and are made of pieces of cloth or old clothes from family members, sewn together with seams. In 2014, when the war broke out, these dolls were often sent to soldiers. They were wearing them on armoured vests. We can say that the motanka, and many other elements of Ukrainian mythology, were in a way revived when the war started. Only they are no longer just protectors of families – they are also ruthless avengers who, together with the people, will destroy the invaders.

UA: Мотанка I. 2022, Комп'ютерна графікаMidJourney (AI), Adobe Photoshop. Мотанка – старовинна лялька, оберіг українську родину. Назва "Мотанка" походить від слова "мотати". Лялька робиться зі згорнутої тканини та ниток, без використання голки та ножиць. Це свого роду талісман на добру долю. Зазвичай лялька робиться у вигляді жіночої чи дитячої фігури, зі шматочків старих одягів членів сім'ї, які скріплюються нитками. 2014 року, коли почалася війна, мотанки часто відправляли бійцям, які їх носили на бронежилетах. Можна сказати, що мотанка, як і багато інших елементів української міфології, з початком війни в якомусь сенсі ожила. Тільки тепер це була вже не лише хранителька сім'ї, а й безжалісна месниця, яка разом із людьми знищує ворогів.

ru: Мотанка I. 2022, Компьютерная графикаMidJourney (AI), Adobe Photoshop. Мотанка - старинная рукодельная кукла, оберег украинской семьи. Название “Мотанка” произошла от слова “мотать”. Кукла делается из свернутой ткани и ниток, без использования иголки и ножниц. Это своего рода талисман на хорошую судьбу. Обычно кукла делается в виде женской или детской фигуры, из кусочков старых одежд членов семьи, которые скрепляются нитками. В 2014 году, когда началась война, мотанки часто отправляли бойцам, которые их носили на бронежилетах. Можно сказать, что мотанка, как и многие другие элементы украинской мифологии, с началом войны в каком-то смысле ожили. Только теперь это была уже не только хранительница семьи, но и безжалостная мстительница, которая вместе с людьми уничтожает врагов.

<< į sąrašą / up >>

 

(23) UKRAINOS LAUKAI IV, (2022, kompiuterinė grafika, MidJourney (dirbtinis intelektas) Adobe Photoshop)

Beata Kurkul - Ukrainos laukai IV

LT: “Ukrainos laukai” - tai darbų ciklas, kurį aš sukūriau eksperimentuodama su MidJourney neuroniniu tinklu: užduodavau jam tekstinį aprašymą, pagal kurį MidJourney generavo vaizdus. Su šiais vaizdais aš paskui dirbau jau Photoshop programoje, redaguodama ir papildomai piešdama, kad būtų ne tiesiog gražus paveiksliukas, o istorija. Ukrainos laukai - tai yra lyg atskira visata, pasaulis pasaulyje, vienas iš svarbiausių elementų šios iš esmės agrarinės šalies, aplink kurį sukasi gyvenimas. Ukrainos laukai - tai ir maitintojai, ir gyvenimo teatro scena. Vienas skaudžiausių karo vaizdų ukrainiečiams - kai dega laukai su derliumi. Ir vienas ryškiausių - kai ūkininkai dirba lauke šalia kariškių ir karinės technikos. Šis darbas skirtas ukrainietėms - karėms, kurios kovoja šalia vyrų.

EN: Fields of Ukraine IV. 2022, Computer graphics, MidJourney (AI), Adobe Photoshop. "Fields of Ukraine" is a series I created by experimenting with MidJourney's neural network: I provided it with a textual description from which MidJourney generated images. Afterwards, I used these images in Photoshop, editing and further drawing, so that it became a story and not just a pretty picture. Fields in Ukraine are like a whole universe of their own, a world within a world. They are one of the key elements of this essentially agrarian country around which life revolves. Fields in Ukraine are both the breadwinners and the theatre stage of life. For Ukrainians, one of the most painful war scenes is the crops on fire. And one of the most vivid is when farmers work in the fields beside soldiers and military vehicles. This artwork I dedicated to Ukrainian women –  soldiers fighting shoulder to shoulder with their men.

UA: Поля України IV. 2022, Комп'ютерна графікаMidJourney (AI), Adobe Photoshop. "Поля України" - це цикл робіт, який я зробила, експериментуючи з нейромережею MidJourney: задавала текстовий опис, а нейромережа по ньому генерувала зображення. З якими я потім працювала вже у Фотошопі, редагуючи, домальовуючи, щоби була не просто красива картинка, а історія. Поля України – це як окремий всесвіт, світ у світі, один із найважливіших елементів цієї аграрної країни, навколо якого крутиться життя. Поля України – це і годувальники, і сцена у театрі життя. Для українців один із найболючіших видів - коли горять поля з урожаєм. І один із найяскравіших - коли фермери працюють у полі поруч із військовими та військовою технікою. Ця робота присвячена українкам-воїнам, які борються поряд із чоловіками.

ru: Поля Украины IV. 2022, Компьютерная графикаMidJourney (AI), Adobe Photoshop. “Поля Украины” - это цикл работ, который я сделала, экспериментируя с нейросетью MidJourney: задавала текстовое описание, а нейросеть по нему генерировала изображения. С которыми я потом работала уже в Фотошопе, редактируя, дорисовывая, чтобы была не просто красивая картинка, а история. Поля Украины - это как отдельная вселенная, мир в мире, один из важнейших элементов этой аграрной страны, вокруг которого крутится жизнь. Поля Украины - это и кормильцы, и сцена в театре жизни. Для украинцев одно из самых болезненных видов - когда горят поля с урожаем. И один из ярчайших - когда фермеры работают в поле рядом с военными и военной техникой. Эта работа посвящена украинкам-воинам, которые сражаются рядом с мужчинами.

<< į sąrašą / up >>

Susijusios naujienos

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

Užsisakyti
#ViskasYraŽaidimas